Wedstrijdregelement De EiwitChamp 2023 | Next Food Chain

U bent hier

 

Wedstrijdregelement De EiwitChamp 2023

1. Organisatie 

De wedstrijd De EiwitChamp is een organisatie van Next Food Chain (een bedrijfsnetwerk van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en ProVeg vzw) en Mosquito In The Room. De wedstrijd kadert in het Eiwitfestival, hét event voor professionals rond de eiwittransitie, dat plaatsvindt op 12 december in Antwerpen. Tijdens dit evenement zal de prijsuitreiking van De EiwitChamp plaatsvinden. Voor alle vragen en opmerkingen met betrekking tot De EiwitChamp kan je contact opnemen met info@nextfoodchain.be.   

2. Doelstelling 

Met de wedstrijd De EiwitChamp willen we plantaardige en innovatieve eiwitten in de kijker zetten. Eiwitten zijn bouwstoffen van ons lichaam. We halen ze uit vlees, vis, eieren, granen, peulvruchten, kortom uit dierlijke én plantaardige producten. Met het verschil dat plantaardige eiwitten een positieve impact hebben op mens en milieu. Onze eiwitkeuzes maken dus een verschil voor onze gezondheid en voor de planeet. Het is slim om meer planten te eten. Dat is het idee van de eiwitshift. De verschuiving naar minder dierlijk en meer plantaardig. 

3. Deelnemingsvoorwaarden 

3.1. Ontvankelijkheidscriteria 

Deelnemers schrijven zich in via het inschrijvingsformulier op www.nextfoodchain.be/Eiwitchamp. De organisatoren van de wedstrijd controleren of de inzendingen voldoen aan de volgende ontvankelijkheidscriteria en stellen een shortlist van geselecteerde deelnemers op: 

 • Het inschrijvingsformulier is opgesteld in het Nederlands. 
 • Het inschrijvingsformulier is volledig ingevuld. 
 • Het inschrijvingsformulier vermeldt de correcte contactgegevens van de indiener. 
 • Het inschrijvingsformulier is tijdig ingediend (uiterste datum = 31 oktober 2023, 00.00 uur). 
 • De indiener (persoon, bedrijf, organisatie) woont in of heeft een vestiging in Vlaanderen en/of Brussel of heeft activiteiten in Vlaanderen en/of Brussel. 
 • Het inschrijvingsformulier bevat enkel relevante informatie (geen spam). 
 • Het product, proces of concept is een concrete realisatie of is op weg om in de nabije toekomst gerealiseerd te worden, het is niet enkel een idee of droom. 
 • Het product of concept heeft (ook) een maatschappelijke impact op (onder andere) Vlaanderen en/of Brussel. 
 • Het product, proces of concept past binnen de eiwittransitie: de focus ligt op plantaardige eiwitten, innovatieve eiwitten op basis van fermentatieprocessen, kweekvlees, enzovoort.  
 • De start-up was ten vroegste in 2018 actief.  

De jury beoordeelt de inzendingen op de shortlist op basis van inhoudelijke criteria. 

De EiwitChamp-start-up:  

 • is duurzaam/duurzamer: heeft een positieve impact op één of meerdere duurzaamheidsaspecten, milieu, sociaal, enzovoort; 
 • is vernieuwend: de oplossing bestaat nog niet in Vlaanderen of Brussel, of nog niet voor die doelgroep; de vernieuwing zit in het product, de dienst, de werking of de methode; een sprong in de optimalisatie van een product, dienst, werking of methode kan ook als vernieuwd beschouwd worden;  
 • heeft een concreet en realistisch businessplan uitgewerkt;  
 • kan rekenen op een gedreven, sterk en geëngageerd team. 

3.2. Voordracht 

Tot de wedstrijd worden een ongelimiteerd aantal kandidaten toegelaten. De juryprijs kan niet toegekend worden aan een initiatief waarbij een jurylid actief betrokken is. 

3.3. Timing 

Inzendingen voor De EiwitChamp van 2023 moeten ingediend zijn via het inschrijvingsformulier ten laatste op 31 oktober 2023 om middernacht. Alle inzendingen die op tijd verzonden zijn, krijgen een bevestiging van ontvangst. Deze bevestiging bewijst niet dat je start-up voldoet aan de selectiecriteria. Laattijdige inzendingen worden niet in aanmerking genomen. 

3.4. Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door de organisatoren van De EiwitChamp bewaard. De organisatoren verwerken deze persoonsgegevens met respect voor de Belgische “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” (Wet bescherming persoonsgegevens) en met respect voor de privacyverordening GDPR. Elke indiener heeft recht op inzage en correctie van de bewaarde informatie. Elke indiener heeft tevens het recht om op eenvoudig verzoek uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de deelnemer een mail naar info@nextfoodchain.be

3.5. Communicatie 

De persoonsgegevens worden bewaard met het oog op het bekendmaken van de winnaar van deze wedstrijd en op het informeren over de werking van Next Food Chain en Mosquito In The Room. De geselecteerde start-ups verschijnen op de website van Next Food Chain en op andere communicatiekanalen van de organisatoren.  

Wie indient bij de wedstrijd De EiwitChamp, geeft de wedstrijdorganisatoren toestemming om te communiceren over zijn/haar/hun inzending naar betrokken partijen zoals juryleden, mediacontacten of de sponsors van het Eiwitfestival, alsook in publieke communicatieacties, zoals via websites, nieuwsbrieven, sociale media, persbericht, enzovoort. Indien de indiener niet wenst dat er publiekelijk gecommuniceerd wordt over zijn/haar/hun inzending (bijvoorbeeld omdat er gewacht wordt op een eigen perslancering, in verband met patentrechten, enzovoort), dan moet(en) hij/zij/ze dit meedelen via info@nextfoodchain.be zodra hij/zij/ze melding krijgt/krijgen dat ze geselecteerd werd/werden voor de shortlist. 

3.6. Eigenaarschap 

Te allen tijde blijft de indiener de rechtmatige eigenaar van het ingezonden product of concept. Next Food Chain of Mosquito In The Room neemt geen aanspraak op of verantwoordelijkheid voor inzendingen. 

Innovatie gaat onlosmakelijk gepaard met intellectuele eigendommen. Indien van toepassing, dienen indienaars zelf stappen te ondernemen om het product, de dienst of het merk te beschermen. 

4. Selectie 

4.1. Preselectie 

Uit alle inzendingen maken de organisatoren een preselectie/shortlist op basis van de ontvankelijkheidscriteria. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich het recht voor de betrokken indieners en hun initiatief uit te sluiten van deelname aan deze wedstrijd. 

4.2. Selectie jury 

Na deze preselectie volgt een kwalitatieve beoordeling door een professionele jury. De jury kan meer informatie inwinnen over de kandidaten via de organisatoren of derden. De kandidaten die op de shortlist staan, zullen zich aan de juryleden voorstellen tijdens een pitch, op de dag van het Eiwitfestival, 12 december. 

De juryleden worden bekendgemaakt op de website www.nextfoodchain.be. Ze zijn geen verantwoording verschuldigd over hun beoordeling of selectie. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en bindend.  

4.3. Laureaten 

De jury kiest de start-up die De EiwitChamp van het jaar wordt. De winnende start-up wordt verwittigd en publiek bekendgemaakt op het Eiwitfestival en via communicatiekanalen van de organisatoren. 

Het publiek kiest de start-up die de publieksprijs wint. Voor de publieksprijs wordt er gestemd tussen 27 november en 12 december via het formulier dat publiek beschikbaar gemaakt zal worden via de website van Next Food Chain (www.nextfoodchain.be).  

5. Prijzen 

5.1. Alle geselecteerde deelnemers krijgen:  

 • gratis toegang tot een workshop voor geselecteerde deelnemers die vooraf plaatsvindt; 
 • gratis toegang tot het Eiwitfestival op 12 december; 
 • vermelding als deelnemer op www.nextfoodchain.be. 

De jurywinnaar krijgt: 

 • een prijs overhandigd tijdens het Eiwitfestival, op het hoofdpodium, uit de handen van minister Jo Brouns of zijn vervanger indien toepasselijk; 
 • zichtbaarheid in communicatieacties: 
  • vermelding in het persbericht van het Eiwitfestival; 
  • een interview op nextfoodchain.be dat verspreid wordt door de organisatoren;  
 • een ondersteuningspakket van onze sponsors, met onder andere consultancy-uren bij verschillende professionals; 
 • gratis lidmaatschap van Next Food Chain voor 2024. 

De publiekswinnaar krijgt: 

 • een interview op nextfoodchain.be dat verspreid wordt door de organisatoren.  

5.2. De start-ups worden door de organisatoren gecontacteerd en uitgenodigd op de prijsuitreiking. 

5.3. De winnaars worden op 12 december 2023 gekozen en publiek gemaakt. 

5.4. De organisatoren kunnen de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen. De start-ups moeten de prijzen aanvaarden zoals geleverd door de organisatoren. De start-ups kunnen geen aanspraak maken op compensatie. 

5.5. De start-up waarvan de vertegenwoordiger de prijs om welke reden dan ook niet persoonlijk kan komen afhalen tijdens de officiële uitreiking op het Eiwitfestival, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van de organisatoren. De jury behoudt zich het recht voor om de prijs en bijhorende geschenken voor te behouden aan een andere kandidaat. 

6. Wedstrijdreglement 

6.1. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen of in te korten, zonder evenwel aan de doelstellingen van de wedstrijd te raken. De meest recente versie van het wedstrijdreglement geldt als referentie. De organistoren kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

6.2. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de indieners zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het huidige reglement en erkennen ze elke beslissing die de organisatoren  zich genoopt zien te treffen. 

6.3. Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd De EiwitChamp in 2023. 

6.4. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Next Food Chain: nextfoodchain.be/Eiwitchamp

Brussel, september 2023.  

De EiwitChamp en het Eiwitfestival worden georganiseerd door Next Food Chain en Mosquito In The Room. Het Eiwitfestival kadert in het gunningsdossier Boon voor A, een relanceproject met steun van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. Daarnaast ontvangt dit project steun van hoofdsponsor vdk bank, Bio Planet, Solucious en EIT FOOD.